ART. 1. DEFINITIES   De termen en uitdrukkingen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenissen:
Klant: de medecontractant voor overeenkomsten gesloten met LIFE IN BELGIUM.

Diensten: alle geleverde diensten (elke ontwikkeling, creatie, programmering, hosting, coördinatie, onderhoud van software en hardware, bijstand verleend en/of gecommercialiseerd door LIFE IN BELGIUM); de term “software” wordt gebruikt voor alle op de website van LIFE IN BELGIUM te downloaden software, en de term “apparatuur” wordt gebruikt voor alle hardware en andere producten die door LIFE IN BELGIUM worden geleverd en/of gecommercialiseerd en waarvoor de Klant met LIFE IN BELGIUM een Overeenkomst heeft gesloten. Overeenkomst: de dienstenovereenkomst, licentieovereenkomst of elke andere overeenkomst tussen de partijen, tussen de klant en LIFE IN BELGIUM, die bestaat uit de volgende documenten: de bestelbon, eventuele bijlagen en deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elk element maakt integraal deel uit van de Overeenkomst.

 

ART. 2. VOORWERP   Dit document bepaalt de algemene voorwaarden met betrekking tot de levering van Diensten en de verkoop van producten en diensten door LIFE IN BELGIUM aan de Klant. Deze overeenkomst kan niet worden gekoppeld aan een andere Overeenkomst van de vennootschap LIFE IN BELGIUM. Door zich aan te melden voor de Diensten of voor de aankoop van een product, doet de Klant afstand van het recht om zijn algemene aankoopvoorwaarden toe te passen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten, heeft de bestelbon voorrang op deze algemene voorwaarden. Elke extra onderschreven dienst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

ART. 3. LEVERTIJD   De levertijden vermeld in onze aanbiedingen zijn louter indicatief. Geen enkele annulering van een bestelling of vergoeding kan worden aangevraagd in geval van overschrijding van de termijn.

Tenzij uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst. Vanaf de levering draagt de klant de risico’s van verlies of vernietiging.

 

ART. 3.1. DUUR   Tenzij andersluidende overeenkomst, treedt de Overeenkomst in werking op de datum van aanvaarding van de aanvraag door LIFE IN BELGIUM en wordt gesloten voor een duur van 12 maanden, stilzwijgend verlengbaar, behoudens uitdrukkelijke opzegging door de klant 3 maanden voor het einde van de periode.

 

ART. 4. BEZWAREN EN GARANTIES   Alle bezwaren met betrekking tot de non-conformiteit of zichtbare gebreken van de geleverde bestellingen en/of goederen zijn enkel ontvankelijk indien ze ons binnen de vijf dagen na ontvangst en vóór gebruik per aangetekend schrijven worden toegezonden. Gebrekkige bestellingen en/of goederen moeten, op straffe van nietigheid, en na ons voorafgaand akkoord, binnen dezelfde termijn aan ons worden geretourneerd. Indien een bezwaar gegrond wordt bevonden, hebben wij de keuze om op onze kosten de onderdelen en/of bestellingen die als gebrekkig erkend worden, te vervangen, aan te passen of te herstellen, voor zover ze onder de garantie vallen.

Bovendien erkent de klant dat LIFE IN BELGIUM niet aansprakelijk kan worden gesteld voor:

  • Directe schade veroorzaakt door de apparatuur.
  • Diefstal of verlies van apparatuur.

ART. 5. BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD   De apparatuur blijft eigendom van Life in Belgium. Bijgevolg behoudt LIFE IN BELGIUM zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om haar eigendomsrecht over het gehuurde materiaal te doen gelden en het op elk moment terug in bezit te nemen in geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk. In geval van gerechtelijke reorganisatie of vereffening van de Klant, kan LIFE IN BELGIUM de apparatuur als haar eigendom opvorderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

ART. 6. LICENTIE   In geval van een overeenkomst met betrekking tot software, verleent LIFE IN BELGIUM de klant, tegen betaling van een vergoeding(en), voor onbepaalde duur en als persoonlijk recht, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van deze software, de routines en andere elementen van intellectuele eigendom die in deze software zijn opgenomen, en, indien van toepassing, toekomstige versies, upgrades en updates daarvan.

Deze software en de bijbehorende commerciële benamingen blijven het volledige eigendom van LIFE IN BELGIUM of haar leverancier en mogen in geen geval door de klant worden gewijzigd of gedupliceerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan de strikte toepassing waarvoor ze zijn BESTEMD.

ART. 7. VERTROUWELIJKHEID   De Klant verstrekt aan LIFE IN BELGIUM alle informatie en toestemmingen die nodig zijn voor de levering van de Diensten. De partijen verstrekken geen vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of tijdens de uitvoering ervan aan derden, noch gebruiken ze deze voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst. Deze vertrouwelijkheidsplicht bindt de partijen ook na afloop van de overeenkomst.

ART. 8. PRIJZEN   De prijzen zoals gespecificeerd in de verschillende aanbiedingen of voorstellen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
De producten worden gefactureerd bij de verzending of de installatie. De geleverde diensten worden driemaandelijks gefactureerd. De betalingswijze geschiedt uitsluitend via domiciliëring. LIFE IN BELGIUM behoudt zich het recht voor om overeenkomsten voor onbeperkte forfaitaire bedragen te beëindigen indien deze niet op normale wijze worden gebruikt, op basis van een gemiddelde berekend voor alle LIFE IN BELGIUM-klanten.

ART. 18. BANKCOMMISSIES   LIFE IN BELGIUM werkt in partnerschap samen met Stripe, Europees leider op het gebied van betalingen via applicaties; hun transactietarieven zijn zichtbaar op hun website: www.stripe.be. LIFE IN BELGIUM neemt geen commissie op de prijzen die op deze website worden weergegeven. LIFE IN BELGIUM kan in het belang van haar klanten van dienstverlener veranderen indien ze een voor hen voordeligere oplossing vindt.

ART. 9. BETALINGSVOORWAARDEN   Alle facturen zijn betaalbaar via domiciliëring. Bij gebreke van betwisting per aangetekend schrijven binnen de betalingstermijn, wordt de factuur geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard te zijn. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal voor elke niet-betaling op de vervaldag, zelfs gedeeltelijk, de in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet van 2 augustus 2002) van toepassing zijnde wettelijke intrestvoet van rechtswege van toepassing zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, worden zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10% per jaar. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege leiden tot de betaling door de klant van een forfaitaire vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 10.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag, maakt alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

LIFE IN BELGIUM heeft het recht een schadevergoeding van 35 euro per product of dienst te eisen voor de wederindienststelling. De Klant zal opnieuw kunnen gebruik maken van de diensten na volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

In geval van niet-betaling, geheel of gedeeltelijk, behoudt LIFE IN BELGIUM zich het recht voor om de diensten op te schorten zonder de verplichtingen van de klant jegens haar te doen verdwijnen. In dat geval kan de klant geen beroep doen op deze reden om de overeenkomst op te zeggen.

LIFE IN BELGIUM behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst of de producten te wijzigen of te indexeren. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. In geval van een verhoging van de prijzen heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder boete op te zeggen, uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen, behoudens in geval van indexering.

 

ART. 10. VERBINTENISSEN VAN DE KLANT   De Klant stelt alle documenten, apparatuur, gegevens, netwerk, infrastructuren die nodig of gewoon nuttig zijn voor de uitvoering van de diensten voorzien in de overeenkomst en in de avenanten ervan ter beschikking van LIFE IN BELGIUM.

De klant stelt een missiehoofd, een projectleider of een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen van LIFE IN BELGIUM en het vergemakkelijken van hun begrip van de structuren en werkwijzen van de klant en zijn eigen klanten, leveranciers en/of enige andere gesprekspartner van de klant.

De klant verbindt zich ertoe om tijdens de volledige duur van de overeenkomst de uitvoering van de Diensten uitsluitend aan LIFE IN BELGIUM over te dragen.

De Klant voldoet op eigen kosten aan de instructies van LIFE IN BELGIUM met betrekking tot de Dienst of het materiaal en verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken voor een onwettig of immoreel doel. De Klant vergoed LIFE IN BELGIUM volledig voor alle schade die voortvloeit uit een schending van de Overeenkomst. Elke toegangscode die aan de klant wordt toegekend is persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is verantwoordelijk voor deze vertrouwelijkheid.

 

ART. 11. AANSPRAKELIJKHEID   De levering van de Dienst vormt een middelenverbintenis. LIFE IN BELGIUM is verantwoordelijk voor de levering van de Dienst tot aan het punt van aansluiting op het netwerk van de Klant. De diensten van LIFE IN BELGIUM kunnen alleen worden geïnstalleerd en de goede kwaliteit ervan kan enkel worden gegarandeerd indien de basisinstallatie van de klant voldoende is.

LIFE IN BELGIUM is in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, of zelfs indien er geen schade is (niet-limitatieve lijst):

–                      voor de inbreuk op het beveiligingssysteem;
–                      voor de storing in het internetnetwerk;
–                      voor de introductie van computervirussen die zich via het internet verspreiden;
–                      voor de schade veroorzaakt door computercriminaliteit of door hackers;
–                      voor de gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of definitieve onderbreking van de toegang tot het netwerk van de klant en tot zijn gegevens;
–                      voor het tijdelijke of definitieve, volledige of gedeeltelijke verlies van de gegevens van de klant of van de klanten van de klant;
–                      voor een computercrash;
–                      voor surfproblemen, bugs of de traagheid van de server;
–                      voor de diefstal van de apparatuur die haar werd toevertrouwd, indien LIFE IN BELGIUM geen zware fout heeft begaan;

–                      voor wijzigingen die zijn aangebracht aan het softwareproduct en/of aan de specifieke ontwikkelingen door een andere persoon dan LIFE IN BELGIUM NV of die er een verband mee heeft;

–                      voor wijzigingen of toevoegingen van apparatuur of software aan het computermateriaal die een invloed hebben op de goede werking van het softwareproduct en/of de specifieke ontwikkelingen;
–                      voor een verkeerd gebruik, een beschadiging of een wijziging door de klant van de hem ter beschikking gestelde bronnen

In het geval dat LIFE IN BELGIUM aansprakelijk zou worden gesteld, en zelfs in geval van bedrog of een verborgen gebrek, zal zij enkel aansprakelijk zijn voor directe schade die uitsluitend is veroorzaakt door haar zware en opzettelijke fout, met uitsluiting van alle andere schade, zoals met name winstderving, verhoging van algemene kosten, verstoring van een planning, exploitatieverlies, verlies van gegevens, van cliënteel of van verwachte besparingen, of andere indirecte schade of verlies. Het schadebedrag waarvoor LIFE IN BELGIUM aansprakelijk zou kunnen zijn, mag niet hoger zijn dan 10% van het bedrag van de betrokken overeenkomst. Met betrekking tot de hosting zal het schadebedrag niet hoger zijn dan 10% van de kosten voor de ontwikkeling van de gehoste website en van één jaar aan hostingkosten. Met betrekking tot de software zal het schadebedrag niet hoger zijn dan 10% van de kosten van één jaar aan vergoedingen die door de klant worden betaald voor de licentie voor het gebruik van de betreffende software.

 

ART. 12. GRONDEN VOOR UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID   Worden beschouwd als gronden voor uitsluiting van aansprakelijkheid indien ze zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan verhinderen: arbeidsconflicten en alle andere omstandigheden, zoals: brand, staking, ongeval, ziekte, mobilisatie, vordering, embargo, opstand, vernietiging van installaties of materiaal, bugs, veranderingen in de computeromgeving, gebrek aan transportmiddelen, algemeen gebrek aan bevoorrading, vertraging of niet-nakoming van verplichtingen van leveranciers of onderaannemers van LIFE IN BELGIUM, beperkingen op het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. De partij die zich op de hierboven bedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij schriftelijk en onverwijld in kennis stellen van het intreden alsook van het aflopen van deze omstandigheden. Het onststaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van LIFE IN BELGIUM als van de klant.

In dergelijke omstandigheden dient de in gebreke blijvende partij de andere partij er zo spoedig mogelijk schriftelijk van in kennis te stellen. De verplichtingen van de partijen waarvan de uitvoering onmogelijk is geworden door overmacht kunnen tijdelijk worden opgeschort of heronderhandeld. In het geval dat de overmacht langer dan 6 maanden aanhoudt, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd of ontbonden, zonder schadevergoeding, behoudens andersluidend akkoord van de partijen.

Alle documenten, handleidingen, software, concepten en andere informatie, zonder beperking, verstrekt of getoond aan de klant of door iemand ontwikkeld in het kader van de overeenkomst, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en vormen het volledige en exclusieve eigendom van LIFE IN BELGIUM. Tenzij deze informatie reeds door het brede publiek gekend is met strikte inachtneming van de wettelijkheid, mag de klant op geen enkele manier, zelfs niet voor onbepaalde tijd na de volledige uitvoering of ontbinding van de overeenkomst, deze informatie rechtstreeks of onrechtstreeks (i) openbaar maken of verstrekken aan derden, (ii) er gebruik van maken, voor zichzelf of voor een derde, anders dan voor de strikte uitvoering van de overeenkomst, (iii) materiaal, software of andere diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met deze welke door LIFE IN BELGIUM worden verkocht of gecommercialiseerd, ontwikkelen, verkopen of leveren.

 

ART. 13. EIGENDOM   Voor zover bepaalde informatie, elementen en gegevens, geheel of gedeeltelijk, niet het intellectuele eigendom van de klant zijn, garandeert hij dat hij alle nodige toestemmingen heeft verkregen voor het gebruik of de wijziging van deze informatie, elementen en gegevens.

De klant is verantwoordelijkheid voor de opvolging en verdediging tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zouden beweren een intellectueel of industrieel recht te hebben op enig onderdeel van deze informatie, elementen of gegevens, of die een vordering wegens laster, een vordering tot schadevergoeding, of een andere vordering, zouden instellen.

De diensten en creaties die LIFE IN BELGIUM specifiek voor de klant realiseert in uitvoering van de overeenkomst, met name de structuur van de website, de mogelijke creatie van gegevensbanken, de creatie van het ontwerp en de grafische elementen van de website, worden ter beschikking gesteld van de klant, maar blijven het exclusieve eigendom van LIFE IN BELGIUM.

Daarnaast blijft LIFE IN BELGIUM eigenaar van de knowhow die ontwikkeld of gebruikt wordt bij de uitvoering van de overeenkomst en blijft ze vrij deze knowhow te gebruiken voor andere doeleinden, met name voor het verlenen van andere diensten voor andere klanten.

LIFE IN BELGIUM mag met name de voor de klant ontwikkelde diensten, elementen en codes vrij hergebruiken voor elke andere applicatie of dienst bestemd voor andere klanten, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

 

ART. 14. KLANTREFERENTIE   Tenzij schriftelijke andersluidende overeenkomst, is LIFE IN BELGIUM gemachtigd om de naam van de klant als referentie te vermelden op welke drager ook (brochure, website, stand, poster enz.), evenals algemene en openbare informatie over de door LIFE IN BELGIUM aan de klant verleende diensten.

Tenzij schriftelijke andersluidende overeenkomst, mag LIFE IN BELGIUM verzoeken dat op een geschikte plaats op de website op het scherm een discrete vermelding van haar hoedanigheid van ontwerper van de website voorkomt, met een hyperlink naar een van haar pagina’s. De klant zorgt ervoor dat deze vermelding en deze link op elke pagina van de website op de geschikte plaats blijven staan en niet worden verborgen door andere teksten of elementen.

ART. 15. OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST   Indien de klant overlijdt of onder curatele wordt gesteld of zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, met inbegrip van, onder meer, de verbintenissen bedoeld in artikelen 7 en 8, mag LIFE IN BELGIUM van rechtswege, zonder enige verplichting, onverminderd haar andere rechten en zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen en de onmiddellijke en volledige betaling eisen van elk bedrag dat de Klant aan LIFE IN BELGIUM verschuldigd is in uitvoering van deze Overeenkomst. LIFE IN BELGIUM kan er ook voor kiezen om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de Klant een termijn te laten om zijn verbintenissen na te komen, waarbij de Klant gedurende de opschorting verplicht blijft zijn abonnement te betalen.

ART. 16. OVERMACHT   Indien door overmacht LIFE IN BELGIUM verhinderd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voort te zetten of uit te voeren, of indien door onvoorziene omstandigheden de uitvoering van de Overeenkomst te moeilijk wordt, heeft LIFE IN BELGIUM het recht om zonder enige verplichting tot schadevergoeding kennis te geven van de beëindiging van de Overeenkomst.

ART. 17. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST   De Klant mag deze Overeenkomst niet overdragen, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van LIFE IN BELGIUM. De Klant blijft in elk geval persoonlijk gehouden tot de verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst, ook na de overdracht. LIFE IN BELGIUM heeft het recht haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder toestemming van de Klant.

ART. 18. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER   LIFE IN BELGIUM verbindt zich ertoe de privégegevens van haar klanten te verwerken in overeenstemming met de bewaartermijnen voorzien door de regelgeving.

ART. 19. PORTRETRECHTEN   De klant moet een schriftelijk akkoord verkrijgen voor elke publicatie die het gezicht van een natuurlijk persoon of een kenteken weergeeft op haar foto’s, video’s of virtuele bezoeken.

ART. 20. NIETIGHEID VAN EEN BEDING   Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig wordt verklaard door de toepassing van een wet, een reglement of een gerechtelijke of administratieve beslissing, behouden de andere bepalingen hun volledige werking.

ART. 21. JURIDISCH   De contractuele informatie is opgesteld in het Frans en de te koop aangeboden producten zijn in overeenstemming met de Belgische regelgeving. Indien nodig komt het de buitenlandse Klant toe om bij de lokale autoriteiten de gebruiksmogelijkheden van het product dat hij overweegt te bestellen te controleren. De vennootschap LIFE IN BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de regelgeving van een ander land.

LIFE IN BELGIUM NV – Louizalaan 205-207 bus 4 – 1050 BRUSSEL – btw-nr.: BE0830731952